top of page
האקתון (2).png
CEA6BC20-C4CA-4F88-93C7-850DAAFE3B74.png

לו"ז יומי למשתתפים

יום רביעי 23.11

התכנסות והתחברות המשתתפים לזום

14:00

סדנת פיטץ'

14:15

    חלוקה לחדרים והמשך עבודה בצוותים
והכנת סרטון

15:00

סבב מנטורים

הפסקת התרעננות וסבב סטטוס

16:30

המשך עבודה בצוותים

16:45

סבב מנטורים אחרון

מועד אחרון לשליחת סרטונים

התייעצות שופטים ומנטורים על הקבוצות שיעלו לגמר

18:45

הצגת חמשת המיזמים שעלו לגמר להצבעת הקהל

20:45

ההתייעצות שופטים

21:15

הכרזה על הצוותים הזוכים

22:00

יום שלישי 22.11

התכנסות והתחברות המשתתפים לזום

14:00

דברי פתיחה והצגת סדר יום

14:15

הרצאת השראה

14:30

חלוקה לחדרים ותחילת עבודה בצוותים

15:15

חיבור למנטורים

הפסקת התרעננות וסבב סטטוס

17:45

המשך עבודה בצוותים

18:00

סבב מנטורים חדש

הפסקה

20:00

המשך עבודה בצוותים

20:45

סבב מנטורים חדש

סבב שופטים

סיכום יום והכנה ליום השני

22:00

bottom of page